Аз съм проф. Захарина Савова.

 

Психолог, психотерапевт, преподавател.

Коя съм аз?

Това е въпрос, който често си задавам. Винаги му отговарям тук и сега. Тук и сега аз съм човешко същество. Жена. Майка. Баба дори... Човешката ми същност ме среща с вас - другите човеци.

Моята страст е опознаване екзотиката и красотата на света, тайнствата и дълбините на човешката природа.
Когато желанията и интересите съвпадат с естеството на работа – можеш да се усещаш щастлив човек.

моята квалификация
моята професионална дейност

Образование:
• СУ ”Климент Охридски”, Специалност: ”Предучилищна педагогика”- магистър
• ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”, Специалност: ”Клинична психология”- магистър
• Медицински университет - Факултет по Обществено здраве, Специалност: ”Обществено здраве и здравен мениджмънт” - магистър

Придобити специалности:
• СУ ”Климент Охридски”, Специалност: ”Управление и организация”
• Медицински университет-София, Специалност: „Медицинска педагогика”
• Медицински университет-София, Специалност: „Икономика на здравеопазването”

Научна степен:
„Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” - 2006 г.

Научно звание:
„Доцент” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” - 2008 г.
„Професор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” - 2010-2013 г.

Специализации:
• „Аналитична психотерапия” - Westdeutche Akademie–Германия и Медицински университет – София
• „ Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия”, БАКПП – София
• Краткосрочни терапии – Общество на краткосрочните терапевти, България
• Инструктор по йога на смеха – Dr. Kataria School of Laughter yoga

Месторабота:
Преподавател във Факултета по обществено здраве, Медицински университет – София, Катедра ”Медицинска педагогика”.

Членство в организации и институции:
• Член на Европейската Асоциация по телесна психотерапия – EABP
• Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт
• Балканско Медицинско Дружество
• Научно Дружество по медицинско образование
• Българско Неорайхианско Дружество
• Българска Асоциация на психотерапевтите

Член на Съвета по Медицинска наука – Медицински университет, София.
Член на борда на директорите, преподавател и супервайзор в Института по психотелесна психотерапия – ИПП, София
Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска” - 2010-2013 г.
 

моите публикации

''Превенция на стрес и професионално изчерпване'' - монография
Монографията е с теоретико-практическа насоченост; представени са класическите концепции и постановки, разглеждащи природата на стреса, подкрепени с примери от собствени проучавания и психотерапевтичен опит. Днес повече от всякога стресът и нездравословния начин на живот са основен рисков фактор за редица социалнозначими заболявания – сърдечно-съдови заболявания, диабет, затлъстяване, злокачествени заболявания. Съдържанието е ориентирано към: даване на теоретични и практически умения за управление на стреса, как да се освободим от напрежението; как да управляавме ефикасно предизвикателствата на живота, така че да станем по-силни, по-успешни и удовлетворени. Посочват се механизмите за себепознание и начините за осъществяване на поведенческа промяна с цел превенция на здраве. Представени са различни методи за ефективен мениджмънт на професионалния стрес. Изданието е отговор на необходимостта от повишаване на здравната култура и грамотност на съвременното общество.

 

''Медицинска психология'' - учебник
В учебника са представени основните проблеми, обект на изследване и изучаване от медицинската психология. Материалът е стуктуриран в няколко модула: теоретични познания по психопатология, психохигиена, психопрофилактика и психотерапия. Представени са различни направления и подходи при изясняване на психичните процеси, понятия и феномени; теоретични и практически познания за психиката и личността на болния; участието на психичните фактори за появата, развитието и изхода от психични, соматични и психосоматични заболявания. С практическа стойност и насоченост са представените материали в областта на психология на общуването - медицински специалист – болен; психологичните характеристики и проблеми на междуличностните отношения, работа в екип в медицинската практика.

 

Ръководството ''Актуални проблеми на стареенето и старостта''/изд. 2009 г./ е дело на авторски колектив, водещи изследователи в областа на геронтологията и гериатрията. Съдържанието предлага съвременните научни постановки в психологията и психопатологията на стареенето; психо-социална и медико-социална адаптация в третата възраст; социално-икономически аспекти на стареенето. Обръща се внимание на възможностите за превенция на преждевременното стареене, активен и качествен живот в третата възраст; ролята на държавните, обществените и социални структури. Изданието е широко информативно и може да се ползва както от студенти, специализанти, професионалисти по проблемите на стареенето и старостта, така също и от всеки заинтресован по темата.

 

Учебникът по ''Медицинска психология'' /изд. 2008 г./ е съобразен със спецификата на обучението в медицинските университети и колежи, работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи. Материалът е структуриран в няколко модула и обхваща всичко по-значимо от областта на медицинската психология, психопатология, психохигиена, психотерапия. Дават се теоретични и практически познания за био-психо-социалният подход към здравето; участието на психичните фактори в появата и лечението на болестта; личността в медицинската психология; поведението на болния човек; природата на стреса и синдрома на прегаряне. С практическа стойност са материалите в областа на психология на общуването в медицинската практика, организирането и провеждането на здравните грижи.

 

В монографията ''Анорексия и булимия - болести на съвремието''
/изд. 2005 г./ е представена същността на хранителните разстройства; причините, които провокират тези заболявания; възможностите за лечение. Достъпно и ясно са обяснени поведенческите и емоционални промени и външни белези при заболяване; поставен е акцент и по отношение поведението на близките и възможностите за помощ. Споделен е и личният ми опит от специализацията ми в психотерапия на анорексия, булимия и хиперфагия /затлъстяване/ в център за лечение на хранителни разстройства ''Crisalide'' в Швейцария през 1998 г.

 

Целта на дисертационния ми труд ''Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия'' е проучване на основните рискови фактори на анорексия и булимия и подходи за ефективно психотерапевтично лечение. Предлагат се възможности за партньорство между лекар-психотерапевт-семейство при профилактика и превенция на тези заболявания.
Проучването бе обусловено от тревожните социално-медицински измерения на проблема, недостатъчната информираност и нарастващата заболеваемост, преди всичко сред момичета в юношеска възраст и млади жени.

 

.

Имам над 100 научни публикации в български и чуждестранни издания, както и участия в над 80 национални и международни прояви.

От които седем в дисертации, учебници, учебни пособия и монографии:

1. Савова, З., /2006/ - „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на
анорексия и булимия”, автореферат на дисиртационен труд, София, с.51.

2. Савова, З., /2005/ - Анорексия и булимия-болести на съвремието, монография, Инвес Прес, София, с.95.

3. Савова, З., /2005/ - Програма ”Стъпка по стъпка”, В: учебник по педагогика, втора част, Теория на обучението дидактика, (Т.Попов, ред.) с.433-441.

4. Савова, З., /2007/ - Етични проблеми при болестите на съвремието–анорексия и булимия, учебник, Етиката на българското здравеопазване, VII гл.(под ред. В. Проданов,
Ц. Воденичаров), с. 443-446, Симел, София.

5. Савова, З., /2008/ - Медицинска психология, учебник, Смолини 94, София.

6. Савова, З., /2009/ - Социални проблеми на стареенето и старостта. Психо-социална адаптация в третата възраст-гл.1, с.6-34, Тревожни и депресивни разстройства в напреднала и старческа възраст-гл.4, с.135-146, учебник, Актуални проблеми на стареенето и старостта, Симел, София.

7. Савова,З., Цв. Йолов, Л. Катрова,/2011/, Психология на общуването в денталната практика, гл.5, учебник по Социална медицина, медицинска етика и обществено дентално здраве, (под ред.на Цв. Йолов, Кр. Янева), Симелпрес, София.

Научно-изследователската и практическо-приложната ми дейност е насочена в следните направления:

1. Социална медицина – превенция на здравето.
2. Геронтология и гериатрия.
3. Педагогически и психологически проблеми на здравните грижи.
4. Учебно-преподавателска дейност.
5. Психотерапия.

1. Социална медицина – превенция на здравето.

Основният научен труд в тази област е хабилитационния труд на тема: „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия”.

Теоретични приноси
1. За първи път у нас се провежда комплексно социално-медицинско проучване на психогенните хранителни разстройства и се оценява вероятността за възникване и разболяване от анорексия и булимия под влиянието на различни предразполагащи, отключващи и поддържащи фактори.
2. Задълбочено са анализирани и оценени данни от специализираната литература за ефективността на основните психотерапевтични подходи при лечение на психогенни хранителни разстройства.
3. За първи път у нас е приложена нова методика за системно наблюдение и психотерапия на пациенти с анорексия и булимия по неорайхианската психотерапевтична школа и е направен подробен анализ на постигнатите лечебни резултати.

Научно-приложни приноси
4. Разработен е модел за рисковите фактори на анорексия и булимия, който може да бъде приложен при създаването на специфични програми за подрастващи, млади хора и други рискови групи сред населението.
5. Усвоена е нова комплексна методика и инструментариум за диагностика, наблюдение и психотерапия на пациенти с анорексия и булимия с висока ефективност. Това дава възможност за въвеждане на методиката в болничния и извънболничния сектор в здравеопазването.
6. Разработено е ръководство с общи правила и критерии за добра практика при превенция на анорексия и булимия, което може да послужи като препоръчителен стандарт при разработване на конкретни ръководства за участниците в превантивните дейност.
7. Представени са практически, възпитателни модели при отглеждането и възпитанието на малките деца и подрастващите за постигане на правилно развитие и психично здраве, съобразени с Националната програма за психично здраве у нас за периода 2004-2012 г.

Превенция и рехабилитация на злокачествени заболявания.
Консултант и участник в първата за България комплексна специализирана програма за превенция и рехабилитация след заболяване от рак на млечната жлеза./начало 2003 г./
Целта на програмата е в две направления:
- превантивна (просветна и обучителна) дейност насочена към рискови групи и засегнати от болестта и техните близки;
- подобряване на общата преживяемост и подобряване качеството на живот на болни с карценом на млечната жлеза чрез включване в програма за възстановяване на психическото, емоционално и физическо здраве.
Изследванията и анализа на резултатите от програмата са публикувани и изнесени на научни форуми в България, Франция, Швейцария и Черна гора.

2. Геронтология и гериатрия

В публикациите се разглеждат основни медико-психологични и социално-медицински проблеми в третата възраст и здравословния стил живот.

3. Педагогически и психологични проблеми на здравните грижи

Научната и практическа дейност е насочена към анализ и приложение на психологическите идеи и практики в медицинската и здравеопазната дейност.
В публикациите ми са представени:
- психологични методи, поведенчески техники и умения приложими в здравеопазната практика за подобряване качеството на здравните грижи;
- изследвания в областта на комуникацията, мотивацията, удовлетвореността от професията, бърн аут - ориентирани към дейността на здравните мениджъри и медицинските специалисти – лекари, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти.

4. Учебно-преподавателската дейност:

1 .Преподавам в Медицински университет-София, Факултет по обществено здраве и Факултет по Дентална медицина; Медицински колеж „Йорданка Филаретова”-София. Обучение по СДО(Следдипломно обучение -МУ) на магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование.
Учебно-преподавателската ми дейност е в следните направления:
Обучение на студенти бакалавърска и магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт; дентална медицина; здравни грижи; медицинска козметика.
Учебни дисциплини: обща психология, медицинска психология; приложна психология, психология на управлението; медицинска педагогика, методика на здравното обучение и възпитание; актуални проблеми на стареенето и старостта.
2. Преподавател и съм супервайзор в Института по психотелесна психотерапия-София, по следните учебни дисциплини: Увод в телесната психотерапия – Неорайхиански модел, Еволютивна психология, Клинична психология и психопатология, Психосоматична медицина.

​© 2015 Психотерапевт Захарина Савова.

Сайтът е създаден на Wix.com

  • Белая иконка facebook
  • Иконка Twitter с прозрачным фоном
  • белая иконка googleplus
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now